Защо медиация, а не съд?

Защо медиация, а не съд?

Защо медиация, а не съд?

Международната практика утвърди медиацията като изключително улеснен и икономически изгоден способ за разрешаване на конфликти. Именно поради тази причини тя е широко използвана в много държави, дори в някои (Италия, Франция, Испания, Гърция, Турция, САЩ и др.) е въведена като задължителен етап, през който трябва да преминат страните, в случай, че решат да водят съдебен процес.

В България също активно се работи за въвеждане на задължителна медиация по семейни и някои видове облигационни спорове. Предстои пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация в София, Варна, Пазарджик и Перник.

Предимствата на медиацията пред съд:

  • Разходите за медиация (време и пари) са по-ниски от средните разходи за съдебен спор;
  • Споровете се разрешават своевременно – страните могат да насрочат медиация в рамките на дни след взето от тях решение или препращане от съда за медиация;
  • Лични сесии с гарантирана поверителност – медиацията няма „зрители“ и каквото е казано в медиацията, не може да бъде повторено или съобщено на трета страна;
  • Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил (с изключение на регламентираните в закона случаи);
  • Страните активно участват в разрешаването на спора и сами избират изхода от него, медиацията насърчава постигането на печелившо за всички страни решение;
  • В много случаи страните в медиация поправят влошените или укрепват ползотворните си взаимоотношения, което им позволява да продължат своя съвместен бизнес, работа или лични отношения;
  • Медиаторите провеждат сесиите в удобно за страните време, в т.ч. дори вечер или в почивните дни.

Накратко – Медиацията е възможност да разрешите даден конфликт по най-добрия за всички страни начин. Тя ви дава свобода и гъвкавост на решенията, договаряте се с удобно за двете страни темпо и елиминира стреса от неизвестността в очакване на съдебно решение. Тя е удобна алтернатива на дългите и скъпи съдебни процеси.