Семейна медиация

Вашият семеен спор, свързан с прекратяването на брака или с раздялата при фактическо съжителство като партньори, както и съпътстващите ги въпроси, могат да бъдат решени бързо и успешно чрез медиация

Медиацията по семейни въпроси представлява алтернативен извънсъдебен способ за разрешаване на вашите правни и неправни семейни спорове.

Ние медиаторите, като трето независимо, неутрално и безпристрастно лице, ще Ви подпомогнем да постигнете справедливо и взаимно изгодно за всеки от вас споразумение по всички важни семейни въпроси.

Процедурата по медиация в семейните отношения е препоръчителна, когато са засегнати и интересите на малолетни и непълнолетни деца, с цел ограничаване на родителския конфликт и запазване на нормални взаимоотношенията между разделените родители и децата, както и за да се адаптират по-лесно децата при прехода им към живот с разделени родители.

В случай, че твърдо стоите зад решението си да предприемете действия по прекратяване на брака или прекратяване на фактическото Ви съжителство, следва да знаете, че споразумението трябва да урежда всички въпроси, които задължително се разглеждат съгласно Семейния кодекс. Постигнатото споразумение се внася само за одобрението му в съда. Възможно е споразумението да обхваща и други въпроси, които Вие настоявате да бъдат допълнително включени и уредени.

Раздялата между съпрузите и партньорите е емоционален процес, но е свързана и с много формалности. Затова е добре да бъдете консултирани предварително от психолог и/или адвокат, или да присъствате с такъв на срещите при обсъждане и сключване на споразумението. Както при бракоразводните дела, така и при медиацията в семейните отношения задължително подлежат на обсъждане следните въпроси:

 • Упражняването на родителските права и задължения по отношение на непълнолетните деца и други въпроси, свързани с непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на децата;
 • Издръжка на непълнолетните деца;
 • Режим на лични отношения между родители и деца;
 • Местоживеенето на децата;
 • Фамилното име, което съпругата желае да носи след прекратяването на брака при развод;
 • Дължи ли се издръжка между съпрузи след прекратяване на брака при развод;
 • На кого от двамата съпрузи ще се предостави за ползване семейното жилище след прекратяването на брака при развод;
 • В споразумението могат да бъдат включени и въпроси, свързани с пътуването на непълнолетно дете в чужбина, както и уреждането на личните му отношения с негови близки баба и/или дядо по майчина или бащина линия. Могат да бъдат уредени изцяло или отчасти и имуществените отношения между съпрузите или партньорите за притежаваните от тях в съсобственост недвижими имоти, движими вещи, МПС-та, дялове, фирми и т.н.

Медиацията е препоръчителна и се прилага в сравнително кратки срокове, бързо, лесно и ефективно при желание от двете страни за доброволно уреждане и заздравяване на семейните отношения, както и когато се налага да бъде преразгледан и актуализиран размерът на вече присъдена от съда издръжка на дете, или промяна на постановения до момента режим на лични отношения между родители и деца, поради промяна в обстоятелствата или неефективност на същия.

Ако все още се питате дали за разрешаването на Вашия семеен спор да изберете осъществяване на процедура по медиация, или да се обърнете директно към съда, обърнете внимание на следното:

 • Голяма част от съпрузите и партньорите, които твърдо са взели решение да се разделят, се възползват предварително от процедурата по медиация, която е доброволна, поверителна, по-бърза и по-евтина от съдебната процедура и дава възможност да контролирате сами изхода от Вашия спор.
 • Срещите при медиацията могат да се насрочват по всяко време, удобно за страните и да се провеждат на различни места.
 • Медиацията в семейните спорове се развива бързо, в сравнително кратки срокове, лесно се разглеждат, обсъждат и финализират спорните семейни въпроси, в сравнение със съдебното производство, като същевременно се дава възможност за преразглеждане и коригиране обхвата на спора и запазване на добри взаимоотношенията между страните.
 • Съдебното решение, което съдът постановява при семейните спорове, винаги е в полза на една от страните по спора, докато при медиацията се удовлетворяват интересите и на двете страни. И най-лошото споразумение е по-добро от постановеното съдебно решение, защото не е наложено от съдия, а е постигнато при пълна конфиденциалност в резултат на волята на страните, чрез разумни преговори между тях и отчитане интереса на детето.

При вече образувано бракоразводно дело в съда медиацията също е възможна и препоръчителна, с оглед разглеждането на делото в разумни срокове, чрез постигане на споразумение между страните по всички въпроси и одобряването му от съда. В този случай споразумението има силата на съдебна спогодба. Преди първото по делото съдебно заседание, съдът все по-често напътства страните, че спорът им може да бъде решен чрез медиация. При постигане на споразумение, делото се прекратява или се преминава към развод по взаимно съгласие, като съдът одобрява постигнатото споразумение, ако не противоречи на закона и на добрите нрави.

Към процедура по медиация може да пристъпите във всеки момент:

 • веднага след формирането на семейния спор;
 • преди спорът да бъде отнесен до съда;
 • при всяко положение на съдебното производство до момента преди да бъде постановено съдебното решение.

Медиацията при семейни спорове се осъществява от един и/или повече медиатори, посочени от страните. За нормалното осъществяване на медиацията и изясняването на всички важни въпроси, тя трябва да протече в рамките на една или повече общи и/или  индивидуални срещи.

Международната медиация по семейни въпроси  подпомага и улеснява родителите, живеещи в различни държави, които желаят да уредят или променят вече уредени въпроси, свързани с упражняването на родителските права, режима на лични отношения между родители и деца, издръжката на децата и т.н.

Ще се радваме да бъдем полезни и да обсъдим в детайли Вашия конкретен случай!