Медиация

Ако има как сами да вземете важните решения, защо да ги оставяте в чужди ръце?

С медиация се постигат взаимноприемливи споразумения при разводи, делби, бизнес конфликти и много други спорове

Медиацията е процедура за извънсъдебно разрешаване на правни и неправни спорове – граждански, търговски, трудови, семейни, административни, спорове свързани с права на потребители и др. При нея независимо лице (Медиатор) подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Важно е да знаете, че:

  • Участието е доброволно.
  • Страните са равнопоставени.
 • Медиаторът е безпристрастен и не налага решение по спора
 • Разискванията във връзка със спора са поверителни
 • Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора.
 • Когато постигнатото в медиация споразумение е по правен спор, то има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

Защо да изберете медиация:

 • Разходите за медиация (време и пари) са по-ниски от средните разходи за съдебен спор;
 • Споровете се разрешават своевременно – страните могат да насрочат медиация в рамките на дни след взето от тях решение или препращане от съда за медиация
 • Лични сесии с гарантирана поверителност – медиацията няма „зрители“ и каквото е казано в медиацията, не може да бъде повторено или съобщено на трета страна; Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил (с изключение на регламентираните в закона случаи);
 • Страните активно участват в разрешаването на спора и сами избират изхода от него, медиацията насърчава постигането на печелившо за всички страни решение;
 • В много случаи страните в медиация поправят влошените или укрепват ползотворните си взаимоотношения, което им позволява да продължат своя съвместен бизнес, работа или лични отношения;
 • Медиаторите провеждат сесиите в удобно за страните време, в т.ч. дори вечер или в почивните дни.

Накратко – Медиацията е възможност да разрешите даден конфликт по най-добрия за всички страни начин. Тя е удобна алтернатива на дългите и скъпи съдебни процеси.