Стефка Инчева

Стефка Инчева
Стефка Инчева

Стефка Каракашева-ИнчеваСтефка Инчева

Медиатор, юрист, психолог

 • Сертифициран медиатор по търговски, имотни, семейни, трудови, наемни спорове, вписан с рег. номер 20201015004 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБългария.
 • Квалифициран медиатор с международен статус и правоспосоност на медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.
 • Юрист, Магистър специалност „Право“ с 16 години юридически стаж, завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (през 2004 г.) със Следдипломна квалификация “Правна закрила на индустриалната собственост (Защита на търговската марка)” и допълнителни квалификации в областта на данъчното право, защита на потребителите и международен курс по Европейско право, проведен в гр. Торун, Полша.
 • Психолог, Магистър специалност „Приложна Психология“, завършила Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (през 2014 г.), ползващ в практиката си метода на „Позитивната психотерапия“ след завършен курс по програмата на Дружеството по позитивна психотерапия в България (2018 г.)
 • Владее английски език и немски език

Професионалният ми опит е в областта на гражданското, търговското, вещното, трудовото и административното право. Имам опит и умения за консултиране и провеждане на преговори, разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд и арбитраж, изготвяне и консултации по договори, свързани с търговски сделки, наеми, услуги, строителство, между съдружници, съсобственици, принудително събиране на вземания, учредяване и изпълнение върху обезпечения по кредитни сделки. Участвала съм в редица комисии за съставяне на вътрешнонормативни документи, изготвяне на становища и екипи, свързани с воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, основно при договарянето на доброволно погасяване на парични задължения.

Като медиатор, водещо при мен е подпомагането на страните:

 1. да определят точно своя интерес,
 2. да чуят позицията на отсрещната страна
 3. да разгледат възможните изходи от съществуващия спор
 4. да намерят подходящия начин за удовлетворяване на своите накърнени права и нужди.

Уверена съм, че постигнатата между самите страни спогодба е най-доброто решение за всеки спор, по-ефективно от всяко съдебно решение. Опитът го доказва!


Свържете се с мен:

 • Email: stefka.incheva@mediatori-bg.com
 • Телефон: 0887 67 67 72

Или изпратете директно запитване: